Pravidlá ubytovania

Pravidlá ubytovania

Ubytovanie U Janusa, Kláštorská 22, 05401 Levoča  Klient, ktorý si prenájme izbu, súčasne sa zaväzuje, že bude dodržiavať ubytovací poriadok. Ak ho poruší, vedenie penziónu má právo objednávku zrušiť.
Podmienky týkajúce sa storna: 1. Hosť zaplatí 100% ceny prvej noci v prípade zrušenia rezervácie po vytvorení rezervácie. 2. Hosťovi bude účtovaná platba vo výške 100% prvej noci v prípade nedostavenia sa na pobyt. 3. Hosť môže zrušiť bezplatne do 5dní pred príchodom. Hosť zaplatí 100% ceny prvej noci v prípade zrušenia rezervácie v priebehu 5 dní pred príchodom.
1.  Penzión môže ubytovať len klienta, ktorý sa riadne prihlási. S týmto cieľom klient predloží príslušnému pracovníkovi penziónu svoj platný doklad o totožnosti. Ubytovať môže i občana, ktorý má trvalé bydlisko v mieste penziónu. 2. Penzión poskytuje klientovi služby aspoň v rozsahu a kvalite, určenej vyhláškou Ministerstva hospodárstva SR č. 419/2001 Z.z., ktorou sa upravuje kategorizácia ubytovacích zariadení a klasifikačné znaky na ich zaraďovanie do tried. 3. Užívanie ubytovania v penzióne je povolené len osobám, ktoré nie sú postihnuté infekčnými chorobami. 4. Na základe objednaného ubytovania je penzión povinný klienta ubytovať najneskôr do 22.00 hodiny – do tohto času izbu pre klienta rezervuje, ak nie je na objednávke uvedené inak. 5. Ak klient požiada o predĺženie ubytovania, môže mu penzión poskytnúť – ak mu vie vyhovieť – aj inú izbu, než tú, v ktorej bol pôvodne ubytovaný. 6. Klient používa izbu počas doby, ktorú dohodol s penziónom. 7.  Ak nebol čas ubytovania vopred dohodnutý, odhlási klient svoj pobyt najneskôr do 10.00 hodiny  posledného dňa, v tom istom čase uvoľní izbu. Ak tak klient neurobí v stanovenom termíne, penzión mu môže účtovať pobyt za nasledujúci deň. 8. Klient, ktorý požaduje ubytovanie pred 12.00 hodinou a izba sa preto nemohla predchádzajúcu noc prenajať, platí ubytovanie i za predchádzajúcu noc. 9. Klient pri obsadení izby si vo vlastnom záujme prekontroluje stav a funkčnosť zariadení na izbe a prípadné nedostatky ihneď nahlási penziónu. 10. Klient súhlasí s tým, že do jeho izby počas celej doby trvania jej prenájmu má právo vstúpiť̌ s cieľom vykonania svojich služobných povinností gazdiná, chyžná, údržbár pripadne vedúci penziónu. 11. Penzión nezodpovedá za peniaze, cenné veci a doklady tak ako aj za veci vnesené klientom do ubytovacieho zariadenia. 12. Penzión nezodpovedá za prípadné nezhody alebo konflikty medzi hosťami, ale v rozsahu zákonných možností urobí nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie poriadku a pokoja v ubytovacích a odbytových priestoroch. 13. Na izbe môže hosť prijímať návštevy iba so súhlasom príslušného pracovníka penziónu po zapísaní do knihy návštev v čase od 8.00 hodiny do 22.00 hodiny. 14. Na izbe alebo v spoločenských miestnostiach penziónu klient nesmie premiestňovať zariadenie, vykonávať opravy alebo akékoľvek zásahy do telefónnych prístrojov, rozhlasových alebo televíznych prijímačov, prípadne do elektrickej siete alebo inej inštalácie. 15. V objekte penziónu a osobitne na izbe nie je klientovi povolené používať vlastné elektrické spotrebiče. Toto nariadenie sa netýka elektrických spotrebičov slúžiacich k osobnej hygiene klienta (holiace prípadne masážne strojčeky, sušiče vlasov a pod.). 16. Klient sa nesmie na izbe ani chodbách penziónu hlučne zabávať, spievať, nahlas počúvať rozhlasový alebo televízny program. V čase od 22.00 hodiny do 6.00 hodiny je povinný dodržiavať nočný pokoj. 17. Z bezpečnostných dôvodov nie je povolené ponechávať deti do 10 rokov veku bez dozoru dospelých na izbe, chodbách a v ostatných spoločenských priestoroch penziónu. 18. Ubytovanie domácich a iných zvierat je zakázané! 19. Klientovi nie je povolené brať na izbu športové náradie a predmety, na ktorých úschovu je vyhradené iné miesto. 20. Klient má právo využívať všetky zariadenia prenajatej izby a spoločenských miestností. Za všetky škody spôsobené na majetku penziónu zodpovedá klient podľa platných predpisov. 21. Klient je povinný pri odchode z izby uzavrieť vodovodné uzávery, zhasnúť elektrické spotrebiče a osvetlenie miestností, uzatvoriť okná a pri odchode zavrieť dvere. 22. Klient platí účet zvyčajne pri príchode. 23. Sťažnosti hostí a prípadné návrhy na zlepšenie činnosti penziónu prijíma vedenie penziónu 24. Klient je povinný dodržiavať ustanovenia tohto ubytovacieho poriadku od momentu, kedy si prenajal izbu. V prípade, že ho závažným spôsobom poruší, vedenie penziónu má právo odstúpiť̌ od zmluvy a poskytnutí ubytovacej služby aj pred uplynutím dohodnutej doby. 25. Z bezpečnostného hľadiska je hosť povinný rešpektovať označenie dverí určené len pre personál prevádzkovateľa a taktiež nevkladať predmety do otvorov určených na údržbu objektu. Inak zodpovedá za škodu, ktorá týmto vznikne. Tento ubytovací poriadok je k dispozícii klientom na izbách a vstupe do penziónu na viditeľnom mieste. 26.V celom ubytovacom zariadení platí prísny zákaz fajčenia.
 27. Hosť má právo parkovať na parkovisku pri objekte, ktoré ale nie je strážené strážnou službou 28. Za stratu kľúčov od izby a hlavného vchodu, ich poškodenia( alebo poškodenia zámkov), je účtovaný poplatok 20.00€ za každý kľúč, alebo zámok. V Levoči: 1.1. 2021
info